Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên cao học về việc nhận bản sao văn bằng thạc sĩ từ sổ gốc như sau:

  • Học viên đã đăng ký cấp bản sao trước ngày 29/4/2020: nhận bản sao tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính từ ngày 05/5/2020.
  • Học viên đăng ký từ ngày 29/4/2020 sẽ nhận sau ngày 15/5/2020.