Quyết định 318/QĐ-KHTN ngày 28/4/2020 về việc xét đạt yêu cầu trình độ 2 kỹ năng tiếng Anh trong chương trình sau đại học (đợt xét tháng 3/2020)