ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. VŨ THỊ BẠCH PHƯỢNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Hóa sinh học – 62420116, với đề tài “Nghiên cứu phương pháp nuôi cấy rễ tơ của cây Kế hoa đào (Urena lobata L.) và đánh giá hoạt tính ức chế α-glucosidase của nguồn rễ nàyvào lúc 9g00, ngày 13/5/2020,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.