ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

1. NCS. NGUYỄN THÀNH NAM, chuyên ngành Đại số và lý thuyết số – 62460104, với đề tài “Về tập iđêan nguyên tố liên kết và môđun đối đồng điều địa phương suy rộng theo một cặp iđêan” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 07/05/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. NCS. LÊ THỊ THÙY DƯƠNG, chuyên ngành Sinh thái học – 62420120, với đề tài “Nghiên cứu quần xã lưỡng cư ở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tỉnh Lâm Đồng. buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g00 ngày 28/04/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM