ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  42 /SĐH

TPHCM, ngày  01  tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN- ĐHQG.HCM
THÔNG BÁO

Thực hiện theo chỉ đạo của Nhà nước về việc tạm cách ly từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo:

Buổi bảo vệ luận án của NCS. Dương Quốc Chánh Tín, ngành Vật lý Địa cầu, với đề tài: “Sử dụng phép biến đổi wavelet đa phân giải để xử lý dữ liệu từ, trọng lực và ra đa xuyên đất” vào lúc 14g00, ngày 11/4/2020 sẽ tạm hoãn.

Ngày họp Hội đồng chính thức sẽ được cập nhật sau ngày 15/4/2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh