ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 Số: 253/KHTN-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 31 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc tiếp tục nghỉ học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh để phòng chống dịch bệnh COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2 gây ra)

 Thực hiện công văn số 576/ĐHQG-VP ngày 26/3/2020 của Đại học Quốc Gia TP. HCM về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra;

Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên quyết định:

  • Tạm ngưng các hoạt động giảng dạy và học tập đối với học viên bậc sau đại học đến khi có thông báo mới (bao gồm các lớp ôn tập thi tuyển sinh sau đại học và đánh giá năng lực Tiếng Anh)
  • Về kế hoạch triển khai học trực tuyến, Phòng đào tạo sau đại học sẽ thông báo trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian nghỉ học học viên cao học, nghiên cứu sinh hạn chế đi lại, luôn cập nhật thông tin; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế và thực hiện khảo sát dịch tễ mới do Nhà trường yêu cầu. Tùy theo tình hình diễn tiến của dịch bệnh, Trường sẽ thông báo ngày bắt đầu học trên trang thông tin điện tử của Trường. Học viên cao học và nghiên cứu sinh phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật thông tin mới nhất.

Vậy Trường thông báo để các Anh(Chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

–       Như trên (để thực hiện);

–       Lưu: VT, SĐH;

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Lê Quan