Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đinh Nguyễn Duy Hải