ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc hoãn lịch thi lại giữa kỳ và cuối kỳ môn Triết dành cho học viên cao học

Khoá tháng 8/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Lịch thi lại giữa kỳ, cuối kỳ môn Triết khoá tháng 8/2019 dành cho học viên cao học dự kiến thi vào ngày 26/03/2020 sẽ hủy và chuyển sang thi vào ngày 23/04/2020.

Lịch thi lại:

– Lịch thi lại giữa kỳ: dự kiến 13g30, ngày 23/4/2020 (phòng thi sẽ thông báo sau)

  • – Lịch thi lại cuối kỳ: dự kiến 15g00, ngày 23/4/2020 (phòng thi sẽ thông báo sau)

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh