ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  158/KHTN-SĐH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2020- ĐỢT 1

(Địa chỉ trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/)

1. DANH MỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: (Xem file đính kèm phụ lục 1)

2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau

 • 2.1 Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau
 •    a. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) hoặc tốt nghiệp đại học chính qui loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 điểm trở lên (thang điểm 10) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển
 •    b. Có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành dự tuyển và phải học bổ sung kiến thức. Trường hợp này người dự tuyển phải được xét môn học BTKT trước khi dự tuyển- Xem file đính kèm phụ lục 2
 •    c. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức không thực hiện luận văn) hoặc tốt nghiệp đại học chính qui loại khá có điểm trung bình tích lũy từ 7.5 điểm trở lên (thang điểm 10) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

Ghi chú: Người có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy chứng nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng- Bộ GDĐT.

 • 2.2 Bài báo khoa học
 •    a. Người dự tuyển thuộc đối tượng 2.1.a và 2.1.b nêu trên phải có ít nhất 1 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. (Danh mục tạp chí đính kèm)
 •    b. Người dự tuyển thuộc đối tượng 2.1.c nêu trên phải có ít nhất 01 công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước qui định có ít nhất 1 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. (Danh mục tạp chí đính kèm).

2.3 Cán bộ hướng dẫn (CBHD):

   • Mỗi NCS có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó có ít nhất 01 người hướng dẫn là giảng viên cơ hữu của trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM
   • Người hướng dẫn phải có tên trong (Danh sách CBHD năm 2020). Trường hợp chưa có tên tại phụ lục 3, CBHD cần liên hệ bộ môn phụ trách ngành để cập nhật thông tin người hướng dẫn.

2.4 Bài luận về hướng nghiên cứu: (báo cáo phỏng vấn)

– Bài luận được viết và báo cáo bằng tiếng Việt và theo hướng dẫn tại Xem file đính kèm phụ lục 4

– Người dự tuyển có nguyện vọng đăng ký viết luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh thì phải nộp phiếu đăng ký tại phòng ĐT SĐH chậm nhất là trước khi báo cáo tiểu luận tổng quan và phải được CSĐT chấp thuận.

 • 2.5 Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên (chỉ được tối đa 1 thư từ CBHD) có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các Viện có cùng ngành với người dự tuyển.
 • 2.6 Thâm niên công tác: không bắt buộc.
 • 2.7 Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. (xác nhận vào mẫu sơ yếu lý lịch trong hồ sơ dự tuyển)
 • 2.8 Phải có đủ trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 3.1 thông báo này
 • 2.9 Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn qui định

3. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:

3.1 Môn Ngoại ngữ: Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ như sau:

 •    a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
 •     b. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành ngôn ngữ nước ngoài (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật ) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
 •     c. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ còn trong thời hạn 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, gồm các chứng chỉ sau:

c.1. Tiếng Anh (các điểm số nêu dưới đây là điểm tối thiểu cần đạt được)

Loại c/c IELTS TOEFL iBT
Điểm 5.0 45

c.2. Một số tiếng khác:

tiếng Nga tiếng Pháp tiếng Đức tiếng Trung tiếng  Nhật
TRKI 2 TCF B2

DELF B2

B2 ZD HSK level 4 JLPT- N2
 •     d. Người dự tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không phải tiếng Anh thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (do tiểu ban phỏng vấn chuyên môn đánh giá)

3.2 Phỏng vấn xét tuyển:

 • – Tiểu ban chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, …. xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ.
 • – Điểm trung bình chung của tất cả thành viên Hội đồng chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.

3.3 Bài báo khoa học: như qui định tại mục 2.2 thông báo này

3.4 Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh:

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa trên đề nghị của tiểu ban chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, bài báo khoa học và chỉ tiêu năm 2020- đợt 1.

4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ:

4.1. Phát và nhận hồ sơ dự tuyển:

Người dự tuyển liên hệ đăng ký hồ sơ tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày 05/3/2020 đến 16g ngày 10/4/2020 (giờ hành chính).

Nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 16/3/2020 đến 16g ngày 10/4/2020 (giờ hành chính). Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.

Mẫu lý lịch khoa học

* Đối với người dự tuyển sẽ nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ sau ngày 10/4/2020 thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bản sao bằng thạc sĩ khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải nộp bổ sung bản sao bằng thạc sĩ trước ngày 15/06/2020. Sau thời hạn này nếu không bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp thạc sĩ sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

* Đối với người dự tuyển sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 4/2020 thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bản sao bằng TNĐH khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải nộp bổ sung bản sao bằng TNĐH trước ngày 15/06/2020. Sau thời hạn này nếu không bổ sung bản sao bằng TNĐH sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

4.2. Lệ phí đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):

– Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển

– Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển

4.3. Lịch xét tuyển

Ngày phỏng vấn xét tuyển: 1 buổi trong thời gian từ 16/5/2020 – 21/5/2020 (lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo vào cuối tháng 4/2020 tại trang web https://sdh.hcmus.edu.vn/)

5. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ: Xem file đính kèm

6. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ:

Người dự tuyển chưa đáp ứng được các qui định về điều kiện dự tuyển có thể nộp hồ sơ đăng ký học dự bị tiến sĩ. Các môn học trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được bảo lưu tối đa 24 tháng

Chương trình học dự bị tiến sĩ vui lòng xem chi tiết tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/

Nơi nhận:

ĐHQG -HCM để báo cáo

– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …

– Web trường

– Lưu VT, Phòng SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 Trần Lê Quan