THÔNG BÁO

Quyết định 180/QĐ-KHTN ngày 19/02/2020 v/v gia hạn thời gian học tập đối với NCS khóa năm 2016

Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc gia hạn thời gian học tập đối với NCS khóa năm 2016 theo Quyết định 180/QĐ-KHTN ký ngày 19/02/2020.

Nội dung chi tiết vui lòng xem theo file đính kèm:

Quyết định 180/QĐ-KHTN ngày 19/02/2020 v/v gia hạn thời gian học tập đối với NCS khoá năm 2016