Trang thông tin luận án tiền sĩ của NCS Cao Hồ Thanh Xuân