Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên sau đại học ngày 15/12/2019