Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ cho NCS. Lê Hà Tầm Dương, ngành Di truyền học, khóa năm 2014