ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. DƯƠNG VĂN HẢI, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Khoa học máy tính – 62480101, với đề tài “Cấu trúc của các chuỗi phổ biến với ràng buộc và các thuật toán khai thác hiệu quảvào lúc 14g00, ngày 17/01/2020,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.