Thông báo

Môn Công nghệ hoá sinh học lớp cao học ngành Hoá sinh khoá năm 2019 nghỉ học ngày 21/12/2019

Tuần sau (28/12/2019) học lại bình thường