Thông báo giờ thi hai kỹ năng tiếng Anh Nói – Viết ngày 15/12/2019