ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 03 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu học phần 1 lớp cao học khóa năm 2019

Học viên cao học khóa năm 2019 xem thời khóa biểu học phần 1 Xem file đính kèm

Trân trọng.