Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về lịch sinh hoạt đầu khóa đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa năm 2019 như sau:

1/ Sinh hoạt học vụ: 8g00 – 9g30 ngày 05/12/2019, tại Giảng đường 1

2/ Sinh hoạt chuyên môn: theo lịch đính kèm

Trân trọng.