ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Số:  176/SĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO
về việc khảo sát học viên cao học và nghiên cứu sinh nhập học năm 2019
về chương trình đào tạo sau đại học

Nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo sau đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, Nhà trường tiến hành thu thập ý kiến phản hồi từ học viên cao học và nghiên cứu sinh nhập học hằng năm. Nhà trường đề nghị tất cả học viên cao học, nghiên cứu sinh khóa năm 2019 tham gia đánh giá trực tuyến tại website của Phòng Đào tạo Sau đại học (mục Khảo sát và ĐBCL\Học viên):

– Học viên cao học thực hiện đánh giá trực tuyến tại địa chỉ:

https://goo.gl/forms/ZAV480wUEUeC3amc2

– Nghiên cứu sinh thực hiện đánh giá trực tuyến tại địa chỉ:

https://goo.gl/forms/OatBEgb6gvplknww2

Thời gian thực hiện: từ ngày 05/12/2019 đến hết ngày 20/12/2019

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường, đề nghị tất cả học viên cao học, nghiên cứu sinh tích cực tham gia đóng góp ý kiến.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh