ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số   173 /TB-SĐH
TP.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Căn cứ theo kế hoạch học học tập của Trường, Phòng đào tạo sau đại học thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ và Phương thức học của các lớp cao học Khóa 28/2018 như sau:

1/ Hồ sơ đăng ký gồm có:

2/ Thời hạn đăng ký:

Học viên nộp hồ sơ đăng ký luận văn thạc sĩ tại Bộ môn, Khoa, từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/01/2020

3/ Phụ lục: danh mục ngành, mã ngành và phương thức đào tạo (đính kèm)

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh