ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  161/SĐH
TP.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị
chương trình tiến sĩ năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Căn cứ ý kiến nhận xét của Tiểu ban chuyên môn, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ năm 2019- đợt 2 như sau:

1/ Danh sách ứng viên đăng ký và kết quả xét duyệt (danh sách đính kèm)

2/ Đăng ký nhập học:

Ứng viên nộp phiếu đăng ký nhập học (mẫu đính kèm) tại phòng Đào tạo Sau đại học vào ngày 13/12/2019 (trong giờ hành chánh). Các trường hợp không đăng ký nhập học xem như tự hủy kết quả xét duyệt.

Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường sẽ thông báo đến Người hướng dẫn khoa học để hỗ trợ học tập, nghiên cứu cho ứng viên trong thời gian học dự bị.

3/ Học phí:

Mức thu: 2.650.000đ/ tháng.

Học viên đóng học phí 1 lần đủ số tháng mà học viên đã đăng ký học (6 tháng hoặc 12 tháng)

Học viên nộp học phí cùng phiếu đăng ký nhập học tại phòng Đào tạo Sau đại học vào ngày 13/12/2019 (trong giờ hành chánh)