ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /KHTN-SĐH TPHCM, ngày 15 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 – đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 • Căn cứ kết quả phỏng vấn, trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển nghiên cứu sinh
 • Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019- đợt 2 như sau:

 1. Tiêu chí xét tuyển:
  • Điểm phỏng vấn ≥ 7.0 điểm (thang điểm 10)
  • Điểm ngoại ngữ: Đạt yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định trong thông báo tuyển sinh.
 2. Kết quả điểm xét tuyển (xem tại link: https://sdh.hcmus.edu.vn/tuyen-sinh/)
 • Ứng viên đến trường nhận phiếu báo điểm trong ngày 27, 28/11/2019. Sau thời hạn này nếu ứng viên không đến nhận, Nhà trường sẽ gửi phiếu báo điểm thi cho ứng viên qua bưu điện theo địa chỉ đã ghi trong hồ sơ dự tuyển.
 1. Giấy triệu tập nhập học: Nghiên cứu sinh (NCS) đã trúng tuyển đến Phòng ĐT Sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển trong ngày 27, 28/11/2019. Sau thời hạn này nếu NCS không đến nhận Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập cho NCS qua bưu điện.
 2. Sinh hoạt đầu khóa và đăng ký nhập học:
 • Nghiên cứu sinh tập trung sinh hoạt đầu khóa vào lúc 8g00, ngày 05/12/2019 tại Giảng đường I, trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
 • Nghiên cứu sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký nhập học (Mẫu đính kèm) tại phòng ĐT Sau đại học vào ngày 05/12/2019 (trong giờ hành chánh). Các trường hợp không đăng ký nhập học xem như tự hủy kết quả trúng tuyển.
 1. Học phí năm thứ 1: 26.500.000đ, NCS đóng trong 2 đợt:
  • Đợt 1: đóng vào ngày nộp đơn nhập học (ngày 05/12/2019) hoặc ngày 13/12/2019, số tiền: 13.250.000đ, .
  • Đợt 2: đóng vào ngày 05/3/2020, số tiền: 13.250.000đ
 2. Nhận quyết định công nhận NCS:

Ứng viên nhận quyết định công nhận NCS vào ngày 20/12/2019 tại phòng ĐT Sau đại học (nhận trực tiếp không gửi bưu điện)

Nơi nhận:
– web Trường
– BGH (để báo cáo)
– Lưu hồ sơ TS SĐH
– Lưu VT; SĐH

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

Trần Linh Thước