TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2019

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số          /TB-HĐTS TPHCM, ngày 14 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc kết quả tuyển sinh thạc sĩ năm 2019 – đợt 2

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 1. Tiêu chuẩn xét trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:
 • Điểm các môn thi tuyển (CB, CS) phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
 • Điểm môn ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100).
 1. Kết quả thi và Phiếu báo điểm thi:
 • Kết quả thi tuyển sinh cao học: xem tại https://sdh.hcmus.edu.vn/tuyen-sinh/
 • (kết quả thi đã cộng điểm ưu tiên đối với thí sinh thuộc diện chính sách ưu tiên)
 • Kết quả xét tuyển cao học (Danh sách đính kèm).
 • Phiếu báo điểm thi cao học: thí sinh nhận tại phòng Đào tạo Sau Đại học vào ngày 26-29/11/2019 (giờ hành chánh)..
 1. Giấy triệu tập nhập học:

Thí sinh trúng tuyển chương trình thạc sĩ đến Phòng Đào tạo sau đại học để nhận giấy triệu tập nhập học trong các ngày 26-29/11/2019 (giờ hành chánh).

 1. Thời hạn chấm phúc khảo:
 • Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đăng ký chấm phúc khảo (Mẫu đính kèm) trong giờ hành chánh từ ngày 18/11/2019 đến 22/11/2019. Quá hạn trên mọi khiếu nại về sau Hội đồng tuyển sinh không giải quyết.
 • Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/môn.
 • Kết quả phúc khảo sẽ công bố sau ngày 29/11/2019 (thí sinh xem trên trang Web của trường)
Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Ban SĐH – ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH
– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS SĐH

  (Đã ký)

 HIỆU TRƯỞNG

Trần Linh Thước