THÔNG BÁO

Giải thưởng Công trình NCKH cho SV, HVCH và NCS ở ĐHQG-HCM” năm 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông báo “Giải thưởng Công trình NCKH cho SV, HVCH và NCS ở ĐHQG-HCM” năm 2019 từ phòng Khoa học Công nghệ, trường Đại học Khoa học Tự nhiên theo nội dung sau:

Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2019.

Theo quyết định số 1129/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 18/10/2016 của ĐHQG-HCM về việc “Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM”, Phòng KHCN kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng Phòng thí nghiệm, Giám đốc Trung tâm và Viện trưởng căn cứ theo Quy định trên tiến hành thông báo và đề xuất các cá nhân và tập thể có thành tích khoa học nổi bật tham gia xét chọn Giải thưởng.

Mỗi cá nhân/tập thể nếu thấy phù hợp với các tiêu chuẩn của Quy định xét chọn Giải thưởng vui lòng nộp hồ sơ đăng ký về Phòng KHCN gồm:

  1. Đơn xin tham gia giải thưởng (theo mẫu);
  2. Thông tin kết quả công trình tham gia giải thưởng (theo mẫu);
  3. Công trình công bố hoặc sản phẩm sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, bằng phát minh sáng chế hoặc chứng nhận kết quả được ứng dụng để tạo ra sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp và địa phương);
  4. Minh chứng tạp chí đăng bài thuộc danh mục CSDL của ISI/SCOPUS;
  5. Minh chứng xếp hạng của SCImago cho tạp chí đăng bài.
  6. Giấy chứng nhận là Sinh viên/Học viên cao học/Nghiên cứu sinh.

Mỗi cá nhân/tập thể đề xuất cần nộp 01 bộ hồ sơ được đóng thành quyển và gửi qua địa chỉ email: hntanh@hcmus.edu.vn File nén bao gồm dạng .doc (hồ sơ 1, 2), dạng .pdf (hồ sơ 3, 4, 5, 6).

Lưu ý: các công trình tham gia xét chọn giải thưởng có thời gian được công bố/chấp nhận đăng trong khoảng từ ngày 01/10/2018 đến ngày 22/11/2019 (không nộp lại những sản phẩm công bố đã tham gia Giải thưởng này vào năm 2018).

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 13/11/2019 đến 17h ngày 22/11/2019. Sau thời hạn trên, Phòng KHCN sẽ không nhận hồ sơ và tiến hành tổng kết, họp Hội đồng cơ sở xét đề xuất lên ĐHQG-HCM, kính đề nghị các tập thể/cá nhân nộp hồ sơ đúng hạn định.

Trân trọng kính chào.

Vui lòng tải các văn bản theo link đính kèm

Thông tin kết quả nghiên cứu

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức Giải thưởng

Thông báo tại website phòng Khoa học Công nghệ