ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. LA PHAN PHƯƠNG HẠ, chuyên ngành Vật lý chất rắn – 62440104, với đề tài “Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu ZnO cấu trúc nano-ứng dụng trong cảm biến khí hay cảm biến sinh học buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 06/12/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM