Quyết định 1760/QĐ-KHTN ngày 28/10/2019 về việc xét đạt yêu cầu 2 kỹ năng tiếng Anh trong chương trình đào tạo sau đại học (đợt xét tháng 9/2019)