PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp cao học môn Thiết kế giảng dạy thực nghiệm, chuyên ngành Giáo dục toán học, khóa 28, ngày 02/11/2019 (13g00) sẽ chuyển sang học tại phòng F302