ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:144/SĐH
TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết
dành cho học viên sau đại học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên sau đại học, kỳ thi ngày 29/9/2019 như sau:

1/ Kết quả thi: xem danh sách đính kèm

2/ Xét kết quả:

  • Học viên cao học đạt kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết khi tổng điểm thi đạt tối thiểu 200/400 điểm.
  • Nghiên cứu sinh đạt kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết khi tổng điểm thi đạt tối thiểu 260/400 điểm.

3/ Phúc tra kết quả thi

  • Học viên/NCS nộp đơn phúc tra tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày 15/10/2019 đến 18/10/2019 (nhận mẫu đơn tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ).
  • Lệ phí phúc khảo: 30.000đ/bài thi/kỹ năng.
  • Dự kiến có kết quả: 30/10/2019

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh