TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2019
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc kết quả xét tuyển thẳng
Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2019 – đợt 2

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

  1. Kết quả xét tuyển thẳng kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2019 đợt 2 (tháng 10/2019): Danh sách đính kèm
  2. Các ứng viên chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định phải đăng ký dự thi ngoại ngữ trước 16 giờ 00 ngày 15/10/2019 tại Phòng Đào tạo Sau đại học.
  3. Các ứng viên nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học tạm thời phải bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 20/11/2019.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC