Kết quả phúc tra môn Phương trình đạo hàm riêng (ngày thi: 09/7/2019)