THÔNG BÁO
Kế hoạch học lớp Bổ túc kiến thức
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức lớp Bổ túc kiến thức  dành cho các thí sinh lệch ngành thi vào cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin năm 2019 như sau:

– Môn học: Cấu trúc dữ liệu và thuật giải

– Giảng viên: ThS. Văn Chí Nam

– Số tiết 60 (4TC)

– Thời khóa biểu: 18h00 đến 21h00 thứ Ba và thứ Năm hàng tuần

– Phòng học: Phòng F303

– Thời gian học: 08/10/2019 đến 19/11//2019

– Thi kết thúc môn học: dự kiến 21/11/2019

– Học phí: 670.000đ/TC

– Thời gian đóng học phí: từ ngày 01/10/2019 đến 04/10/2019

Danh sách học viên