PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn Tin học cơ sở (môn Cơ sở ngành Khoa học máy tính), các buổi sáng thứ Bảy sẽ chuyển sang học tại phòng C43, bắt đầu từ ngày 28/9/2019.