Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học của lớp ôn tập môn Cơ sở vào ngày 17/9/2019 như sau:

  • Môn Cơ sở lý thuyết hóa lý (17g30 – 20g30): học tại phòng E302
  • Môn Sinh học cơ sở (18g00 – 21g00) : học tại phòng E301