ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1119 /KHTN-SĐH TP.HCM, ngày 30  tháng 8 năm 2019

 

QUI TRÌNH VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
 BẢO VỆ LUẬN VĂN, XÉT TỐT NGHIỆP THẠC SĨ
(Áp dụng khóa tuyển năm 2016 trở về trước)

 

Căn cứ theo quy chế đào tạo thạc sĩ số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 5/1/2009 của Đại học Quốc Gia TP. HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Ban hành qui trình và thủ tục đăng ký đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ

1/ Hình thức trình bày luận văn:

xem hướng dẫn chi tiết tại trang web:

Quyết định về việc ban hành Qui định hình thức trình bày luận văn, tóm tắt luận văn thạc sĩ

2/ Thủ tục đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ

2.1/ Điều kiện bảo vệ luận văn:

* Đối với phương thức 2:

– Đã học và đạt yêu cầu tất cả các môn học khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành và môn Triết học

– Luận văn được người hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ (có bảng nhận xét và xác nhận đồng ý cho bảo vệ

– Hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên

– Môn ngoại ngữ:

  • Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra theo qui định hiện hành
  • Trường hợp học viên chưa đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra được phép đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ. Tuy nhiên chỉ được nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp sau khi đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra và kết quả học tập các môn khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành, điểm bảo vệ luận văn chỉ được bảo lưu tối đa 4 năm tính từ ngày học viên đăng ký nhập học chương trình thạc sĩ.

* Đối với phương thức 3:

Ngoài các qui định như phương thức 2 nêu trên, học viên học phương thức 3 phải có ít nhất một (01) bài báo khoa học thuộc danh mục các bài báo được tính điểm công trình do Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Việt Nam qui định có liên quan đến nội dung luận văn do học viên làm tác giả chính (đứng tên đầu trong nhóm tác giả)

2.2. Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ:

* Học viên cao học (HVCH) nộp đủ hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn cho bộ môn phụ trách ngành đào tạo, bao gồm:

– Phiếu đăng ký bảo vệ (mẫu 1)

– Bản nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn (mẫu 2)

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hay địa phương (mẫu 3)

– 01 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, có thị thực sao y còn trong thời hạn 12 tháng

– 01 Bản sao chứng chỉ môn triết (nếu học ở các cơ sở ngoài thì phải có sao y)

– 02 Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, nếu có (không cần thị thực, photo trên khổ giấy A4)

– Trang thông tin luận văn (mẫu 4)

– Đơn giải trình bảo vệ luận văn trễ hạn (dành cho HV đã chuyển sang hệ tự túc) (mẫu 5)

– 05 quyển luận văn (đóng bìa cứng hay bìa mềm màu xanh. Không được đóng gáy xoắn)

– Bản sao công trình khoa học (nếu có): công trình khoa học chỉ được tính điểm khi HV nộp minh chứng cùng với hồ sơ đăng ký bảo vệ, các trường hợp không nộp minh chứng cùng hồ sơ sẽ không được tính điểm. Minh chứng công trình khoa học như sau:

  • Nếu là đề tài NCKH: nộp bản sao biên bản nghiệm thu hoặc giấy xác nhận đã nghiệm thu đề tài, thuyết minh đề cương
  • Nếu là bài báo KH: nộp bản sao trang bìa tạp chí, mục lục và bài báo
  • (Đối với HVCH học theo theo thức 3 bắt buộc phải nộp bản sao ít nhất 1 bài báo khoa học theo đúng qui định đã được hướng dẫn trong cẩm nang học vụ)

– Phiếu khảo sát người học tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ (học viên khảo sát trực tuyến tại link https://goo.gl/forms/xLNb4NkGDH8ojpiC3 và in trang xác nhận nộp cùng với hồ sơ bảo vệ luận văn)

Mẫu hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn và hồ sơ xét tốt nghiệp thạc sĩ (file đính kèm)

Trong thời hạn tối đa trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của học viên, Bộ môn lập danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng chấm luận văn và định ngày họp Hội đồng (mẫu 6). Bộ môn trả lại toàn bộ hồ sơ nêu trên cho học viên cùng công văn đề nghị Hội đồng.

* HVCH nộp toàn bộ hồ sơ trả từ Bộ môn cho phòng ĐT Sau đại học để CSĐT xét duyệt và ra quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn.

* Phòng ĐT Sau đại học xử lý hồ sơ tối đa trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của học viên.

* Ngày họp HĐ phải sau ngày HVCH nộp hồ sơ cho phòng ĐT SĐH ít nhất 15 ngày làm việc

* Lưu ý: Đối với các ngành bảo vệ luận văn theo lịch tập trung của Bộ môn, ngoài những qui định nêu trên, HVCH phải tuân thủ các lịch trình bảo vệ của Bộ môn/ Khoa.

3/ Thang điểm chấm luận văn thạc sĩ

Stt

Nội dung

Thang điểm

1

Hình thức trình bày luận văn

1.0

2

Nội dung luận văn

6.5

3

Trình bày báo cáo

2.0

4

Công trình khoa học (Bài báo, đề tài NCKH đã nghiệm thu, …)

0.5

Tổng điểm

10.0

4/ Chỉnh sửa luận văn sau khi bảo vệ:

– Khi bảo vệ luận văn, HVCH cần phải ghi rõ các nội dung mà phản biện và các thành viên Hội đồng góp ý và yêu cầu chỉnh sửa sau khi bảo vệ. Trong thời hạn tối đa 15 ngày HVCH phải hoàn tất việc chỉnh sửa luận văn.

– Sau khi chỉnh sửa xong HVCH phải trình luận văn và văn bản xác nhận chỉnh sửa luận văn (mẫu 7) cho CBHD và 2 người nhận xét để được xác nhận đã hoàn tất chỉnh sữa.

5/ Nộp luận văn lưu tại Thư viện:

– HVCH nộp 02 bản xác nhận chỉnh sửa luận văn cho phòng ĐT SĐH, đồng thời phòng ĐT SĐH sẽ cung cấp 1 bản quyết định thành lập hội đồng chấm luận văn cho HVCH.

– Trong thời hạn tối đa 7 ngày sau khi nhận quyết định thành lập HĐ chấm luận văn thạc sĩ, HVCH phải nộp 01 quyển luận văn đóng bìa cứng chữ nhũ vàng có trang quyết định thành lập hội đồng; bản chỉnh sửa luận văn (đối với trường hợp đổi tên đề tài) sau trang phụ bìa và 1 CD lưu file luận văn cho Thư viện nhà Trường (lầu 9 nhà I)

– Nộp lại biên nhận của Thư viện cho phòng ĐT Sau đại học.

6/ Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp và xét cấp bằng thạc sĩ

* Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp

Phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu 8)

Phiếu xác nhận thông tin cấp văn bằng thạc sĩ (mẫu 9)

02 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không cần thị thực và photo trên khổ giấy A4) nếu thuộc diện còn nợ chứng chỉ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn hay báo cáo đồ án

1 ảnh 3 * 4 đúng khổ quốc tế (không nhận hình 2.5cm*3.5cm). Nam phải mặc sơ mi có cravat, nữ phải mặc áo dài

* Thời gian nộp hồ sơ:

Đợt 1: 2 tuần đầu của tháng 1

Đợt 2: 2 tuần đầu của tháng 7

Đợt 3: 2 tuần đầu của tháng 10

* Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp:

HVCH được xét cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và đã được thẩm định văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ.

* Tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp văn bằng

– Hàng năm, Nhà trường sẽ tố chức lễ trao bằng thạc sĩ vào cuối tháng 5.

– Thông tin về lễ trao bằng sẽ được thông báo trên trang web vào đầu tháng 5.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Lê Quan