ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 THÔNG BÁO
v/v hoàn trả học phí đối với các môn không tổ chức lớp ôn tập do ít học viên

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Theo thông báo ngày 24/7/2019 của Phòng Đào tạo Sau đại học về việc chiêu sinh các lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2019 – đợt 2, các lớp không đủ số lượng học viên đăng ký ghi danh sẽ không tổ chức ôn tập. Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc không tổ chức lớp ôn tập đối với các môn ít học viên như sau:

1/ Danh sách môn học không tổ chức ôn tập:

 • Đại số cơ sở
 • Giải tích cơ sở
 • Cơ lượng tử
 • Khoa học Trái đất
 • Điện tử
 • Xử lý tín hiệu số
 • Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ
 • Khoa học môi trường
 • Quản lý môi trường
 • Đại cương khoa học vật liệu
 • Đại cương nhiệt động lực học của vật liệu

2/ Danh sách học viên nhận lại học phí: (Danh sách đính kèm, cập nhật ngày 09/9/2019)

3/ Thời gian hoàn trả học phí

Học viên nhận học phí hoàn trả tại Phòng Kế hoạch Tài chính từ ngày 28/8/2019 đến ngày 25/9/2019 (mang theo biên lai thu học phí).

Trường hợp học viên đã ghi danh học các môn không tổ chức ôn tập nhưng bị sót tên trong danh sách trả học phí, vui lòng gửi thông tin phản hồi qua địa chỉ email: qnmai@hcmus.edu.vn trước ngày 05/9/2019