THÔNG BÁO v/v BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH HƯỚNG DẪN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2019 (Bao gồm cả NCS chương trình 911) 

Theo kế hoạch hàng năm, Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị Khoa, Bộ môn thông báo đến nghiên cứu sinh (NCS) và cán bộ hướng dẫn (CBHD) nộp báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu và tình hình hướng dẫn luận án.

I. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH HƯỚNG DẪN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

1. Nghiên cứu sinh các khóa năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (Bao gồm cả NCS chương trình 911; NCS trúng tuyển đợt 1 và đợt 2 mỗi khóa) và Cán bộ hướng dẫn nộp báo cáo định kỳ về tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của nghiên cứu sinh. Các báo cáo nộp tại Bộ môn/ Khoa phụ trách ngành đào tạo trước ngày 15/10/2019.

Bộ môn/ Khoa tập hợp xét duyệt báo cáo và gửi về phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 05/11/2019, gồm:

– Bảng tổng hợp đánh giá kết quả của Bộ môn/ Khoa phụ trách ngành đào tạo – Mẫu 1

– Báo cáo kết quả học tập của từng NCS – Mẫu 2. (có chữ ký xác nhận của tập thể CBHD)

– Báo cáo tình hình hướng dẫn NCS của CBHD – Mẫu 3 (phải đủ báo cáo của tập thể CBHD)

– Các hồ sơ gia hạn, chuyển tự túc của NCS khóa 2014, 2015

2. Nghiên cứu sinh khóa năm 2013: Tùy theo nguyện vọng tiếp tục học tập của NCS, Khoa/ Bộ môn đề xuất ý kiến giải quyết để Trường xem xét.

II. TỔNG KẾT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA NCS

Phòng Đào tạo Sau Đại học xin thông báo thời gian học tập của nghiên cứu sinh từng khóa như sau:

1. Nghiên cứu sinh khóa năm 2013:

Nghiên cứu sinh khóa năm 2013 đã được chuyển sang học tự túc đến ngày 30/12/2019. Đề nghị NCS phải nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ cho Bộ/ Khoa môn chậm nhất là trước ngày 15/11/2019, NCS cũng phải liên hệ trực tiếp với Bộ môn/ Khoa để biết cụ thể lịch làm việc của Bộ môn/ Khoa.

Nếu NCS không bảo vệ cấp Đơn vị chuyên môn trước ngày 30/12/2019 thì mọi kết quả học tập của NCS sẽ bị hủy.

2. Nghiên cứu sinh khóa năm 2014 (đợt 1 và đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2014 đã được xét chuyển sang hệ tự túc trong 2 năm tiếp theo kể từ khi hết hạn gia hạn.

Để được xét học tiếp năm thứ 2 tự túc, đề nghị NCS nộp báo cáo tình hình học tập và đóng học phí năm tự túc thứ 2 (và học phí năm thứ 1, nếu còn nợ) trước ngày 15/10/2019. Mức thu: 4.000.000đ/năm/ NCS

3. Nghiên cứu sinh khóa năm 2015 (đợt 1 và đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2015 sẽ hết hạn học tập chính qui và gia hạn vào ngày 31/12/2019. Các trường hợp chưa bảo vệ luận án tiến sĩ, nếu có nguyện vọng tiếp tục học tập nghiên cứu thì nộp hồ sơ xin chuyển sang hệ tự túc cùng hồ sơ báo cáo định kỳ năm học tại Bộ môn phụ trách ngành đào tạo trước ngày 15/10/2019.

Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký chuyển sang hệ tự túc xem như dừng khóa học. Nhà trường sẽ buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản.

NCS phải đóng học phí năm tự túc thứ 1 trước ngày 15/10/2019, mức thu: 4.000.000đ/năm/NCS

Hồ sơ chuyển sang tự túc gồm: Mẫu 2, Mẫu 3, Mẫu 5, Mẫu 6

4. Nghiên cứu sinh khóa năm 2016 (đợt 1 và đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2016 sẽ hết hạn học tập chính qui vào ngày 31/12/2019.

Nghiên cứu sinh hết hạn học tập chính qui nếu có nguyện vọng tiếp tục học tập thì nộp đơn xin gia hạn thêm 12 tháng cùng hồ sơ báo cáo định kỳ năm học trước ngày 15/10/2019 tại bộ môn phụ trách ngành đào tạo.

Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký chuyển sang hệ tự túc xem như dừng khóa học. Nhà trường sẽ buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản.

Hồ sơ gia hạn gồm: Mẫu 2, Mẫu 3, Mẫu 4

5. Nghiên cứu sinh khóa năm 2017 (đợt 1, đợt 2), và khóa năm 2018 (đợt 1, đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2017, 2018 đang trong thời gian học tập chính qui. Đề nghị nộp báo cáo định kỳ năm học thứ 2 đối với khóa 2017 và năm thứ 1 đối với khóa 2018

Hồ sơ báo cáo định kỳ gồm Mẫu 2Mẫu 3

 Kính chào trân trọng.

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh