ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

  1. NCS. NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG, chuyên ngành Sinh ly học thực vật – 62420112, với đề tài “Nghiên cứu sự hình thành rễ bất định ở Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.T.Tsai et K.M.Feng) để thu nhận saponin” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g00 ngày 27/09/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
  2. NCS. Nguyễn Thị Cẩm Thu, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân – 62 44 05 01, với đề tài “Framework đánh giá và tối ưu hóa trong xạ trị điều biến cường độ chùm proton” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30 ngày 28/09/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
  3. NCS. Lê Văn Út, chuyên ngành Sinh ly học thực vật – 62420112, với đề tài “Khảo sát sự tạo trái và hàm lượng bromelin trong trái dứa Ananas comosus (L.) Merr.” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g00 ngày 30/09/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM