Thời khóa biểu các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở (cập nhật ngày 22/8/2019)