ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:           /KHTN-SĐH
TP. HCM, ngày 29 tháng  7  năm 2019

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ NĂM 2019 – ĐỢT 2

1. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: (phụ lục)

2. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH:

Người đăng ký học chương trình dự bị tiến sĩ (dưới đây gọi là người học) cần thỏa các điều kiện sau

2.1. Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau

a. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) hoặc tốt nghiệp đại học chính qui loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 điểm trở lên (thang điểm 10) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký học

b. Có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành học. Trường hợp này người học phải được xét môn học BTKT chuyển ngành trong buổi phỏng vấn xét tuyển.

c. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức không thực hiện luận văn) hoặc tốt nghiệp đại học chính qui loại khá có điểm trung bình tích lũy từ 7.5 điểm trở lên (thang điểm 10) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành học.

2.2. Cán bộ hỗ trợ hướng dẫn người học (viết tắt là CBHD): được ít nhất một nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hay học vị tiến sĩ khoa học; tiến sĩ nhận hướng dẫn người học trong thời gian dự bị tiến sĩ.

CBHD có nhiệm vụ hỗ trợ người học trong việc củng cố kiến thức chuyên môn ở lĩnh vực dự định nghiên cứu luận án tiến sĩ; Hỗ trợ người học thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia Hội nghị, Hội thảo, đăng bài báo khoa học trong và ngoài nước.

2.3. Bài luận về định hướng nghiên cứu: (báo cáo phỏng vấn)

Viết bài luận về định hướng đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ; Kinh nghiệm và kế hoạch nghiên cứu khoa học (đề tài nghiên cứu, bài báo khoa học); Kế hoạch học tập, nghiên cứu tiếp ở bậc tiến sĩ. Bài luận được viết và báo cáo bằng tiếng Việt (mẫu 3)

Người học sẽ trình bày báo cáo trước Tiểu ban chuyên môn (cùng buổi phỏng vấn xét tuyển NCS) để kiểm tra, đánh giá khả năng học tập nghiên cứu ở bậc tiến sĩ cũng như định hướng lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với ngành đào tạo cho người học

Người học được Tiểu ban chuyên môn đánh giá thông qua thì được ghi danh vào học chương trình dự bị tiến sĩ.

3. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ:

Trong thời gian học dự bị tiến sĩ, người học được học chương trình tiến sĩ gồm

a. Các học phần tiến sĩ

Người học được đăng ký học các môn ở học phần tiến sĩ cùng với lớp nghiên cứu sinh chính qui. Kết quả các môn học sẽ được bảo lưu tối đa 2 năm kể từ ngày thi kết thúc môn học và được dùng xét miễn môn học trong chương trình tiến sĩ chính thức.

b. Nghiên cứu khoa học:

– Người học được CBHD hỗ trợ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia hội nghị, hội thảo và đăng các bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước

– Các bài báo khoa học được đăng trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được công nhận trong điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh và chương trình tiến sĩ chính quy khi thỏa các yêu cầu sau:

  • Bài báo khoa học do người học là tác giả chính (người đứng tên đầu nhóm tác giả) được công bố hoặc được nhận đăng trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị khoa học (đăng toàn văn) có phản biện thuộc danh mục bài báo theo qui định của Hội đồng chức danh Nhà nước. Người học thuộc lĩnh vực Toán học thì có thể không đứng tên đầu bài báo nhưng phải được tập thể tác giả xác nhận NCS là tác giả chính.
  • Các bài báo khoa học phải có nội dung liên quan đến hướng nghiên cứu đề tài dự kiến thực hiện luận án tiến sĩ.
  • Bài báo phải được tập thể cán bộ hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài.
  • Bài báo còn trong thời hạn 2 năm tính từ năm đăng bài đến ngày trúng tuyển chương trình tiến sĩ chính quy
  • Tên cơ sở đào tạo (CSĐT) phải được ghi trên tên của người học khi đăng bài báo khoa học, ví dụ: Nguyễn Văn A(1)(2), trong đó (1) là tên cơ quan chủ quản của người học, (2) là tên CSĐT.

Qui ước viết tên CSĐT:

* Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG.HCM

* Tên tiếng Anh: University of Science – VNU.HCMC.

c. Dự kiến học phí: 2.650.000đ/ tháng

4. THỜI GIAN HỌC DỰ BỊ TIẾN SĨ:

Khóa 6 tháng: từ tháng 1/2020 – 6/2020

Khóa 12 tháng: từ tháng 1/2020 – 12/2020

5. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ LỆ PHÍ:

5.1. Nhận hồ sơ:

– Nộp hồ sơ đăng ký khóa học từ ngày 07/8/2019 đến 16g ngày 25/9/2019 (giờ hành chính) tại phòng Đào tạo Sau đại học, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

– Hồ sơ gồm:

5.2. Lệ phí đăng ký: (nộp cùng với nộp hồ sơ)

– Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/ người

5.3. Lịch phỏng vấn

Ngày phỏng vấn xét tuyển: 1 buổi trong thời gian từ ngày 19/10/2019 – 26/10/2019 (lịch cụ thể sẽ thông báo vào cuối tháng 9/2019 tại trang web https://sdh.hcmus.edu.vn/)