ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. NGUYỄN VĂN MỶ, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, chuyên ngành Vật liệu cấu trúc nano và phân tử – 62440119, với đề tài “Synthesis of Novel Zr-Based-Metal-Organic Frameworks and Application in Proton Conduction (Tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại Zr-MOFs mới và ứng dụng trong dẫn proton)vào lúc 14g00, ngày 19/8/2019,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.