Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thay đổi phòng thi một số môn thi kết thúc học phần, cụ thể như sau:

Lịch thi kết thúc học phần 2 khóa 28/2018 (cập nhật ngày 11/7/2019)