ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       690/KHTN-SĐH TPHCM, ngày 17 tháng 6  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019- đợt 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Căn cứ kết quả phỏng vấn, trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển nghiên cứu sinh

Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019- đợt 1 như sau:

1. Tiêu chí xét tuyển:

  • Điểm phỏng vấn ≥ 7.0 điểm (thang điểm 10)
  • Điểm ngoại ngữ: Đạt yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định trong thông báo tuyển sinh.

2. Kết quả điểm xét tuyển (Xem tại mục Tuyển sinh)

Ứng viên đến trường nhận phiếu báo điểm trong ngày 27, 28/6/2019. Sau thời hạn này nếu ứng viên không đến nhận, Nhà trường sẽ gửi phiếu báo điểm thi cho ứng viên qua bưu điện theo địa chỉ đã ghi trong hồ sơ dự tuyển.

Nếu có sự thất lạc do quá trình chuyển thư của bưu điện, ứng viên có nhu cầu cấp lại phiếu báo điểm thì đến phòng ĐT Sau đại học để đăng ký cấp lại lần 2 trước ngày 30/7/2019

3. Giấy triệu tập nhập học: Nghiên cứu sinh (NCS) đã trúng tuyển đến Phòng ĐT Sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển trong ngày 27, 28/6/2019. Sau thời hạn này nếu NCS không đến nhận Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập cho NCS qua bưu điện.

4. Đăng ký nhập học và nhận quyết định công nhận NCS:

Nghiên cứu sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký nhập học tại phòng ĐT Sau đại học vào ngày 24/7/2019 (trong giờ hành chánh). Các trường hợp không đăng ký nhập học xem như tự hủy kết quả trúng tuyển.

Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường ra quyết định công nhận nghiên cứu sinh và tập thể CBHD. Nghiên cứu sinh sẽ nhận quyết định công nhận vào ngày 08/8/2019 tại phòng ĐT Sau đại học (nhận trực tiếp không gửi bưu điện)

5. Học phí dự kiến năm thứ 1: 26.500.000đ, NCS đóng trong 2 đợt:

  • Đợt 1: đóng vào ngày nộp đơn nhập học: 13.250.000đ (ngày 24/7/2019)
  • Đợt 2: đóng vào ngày 05/12/2019 và 06/12/2019, số tiền: 13.250.000đ
Nơi nhận:
– web Trường
– BGH (để báo cáo)
– Lưu hồ sơ TS SĐH
– Lưu VT; SĐH

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

Trần Linh Thước