ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    78/SĐH TPHCM, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Căn cứ ý kiến nhận xét của Tiểu ban chuyên môn, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ năm 2019- đợt 1 như sau:

1. Danh sách ứng viên đăng ký và kết quả xét duyệt (danh sách đính kèm)

2. Đăng ký nhập học:

Ứng viên nộp phiếu đăng ký nhập học (mẫu đính kèm) tại phòng Đào tạo Sau đại học vào 2 ngày 24/7/2019 (trong giờ hành chánh). Các trường hợp không đăng ký nhập học xem như tự hủy kết quả xét duyệt.

Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường sẽ thông báo đến Người hướng dẫn để hỗ trợ học tập, nghiên cứu cho ứng viên trong thời gian học dự bị.

3. Học phí:

Mức thu: 2.650.000đ/ tháng. Ứng viên nộp học phí cùng phiếu đăng ký nhập học tại phòng Đào tạo Sau đại học vào ngày 24/7/2019 (trong giờ hành chánh)

 

Nơi nhận:
– web Trường
– BGH (để báo cáo)
– Lưu VT; SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

 (Đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo