ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. NGUYỄN SĨ HOÀI VŨ, chuyên ngành Quang học – 62440109, với đề tài “Nghiên cứu và phân tích mối quan hệ giữa tính chất quang và tính chất hiệp trợ ức chế ăn mòn của vật liệu nano buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30 ngày 04/07/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM