ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 70/TB-KHTN
TP.HCM, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức kỳ thi môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết,

chương trình dành cho học viên sau đại học

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trình độ ngọai ngữ đầu ra môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết (S-W), dành cho học viên sau đại học như sau:

1/ Ngày thi: 21/7/2019 (tùy số lượng học viên đăng ký, giờ thi sẽ thông báo sau)

2/ Địa điểm thi: Trung tâm tin học- Trường ĐH KHTN, số 137E Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, TP.HCM.

3/ Đối tượng: Học viên sau đại học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM.

4/ Đăng ký dự thi và lệ phí thi

4.1/ Đăng ký dự thi

Học viên đăng ký dự thi tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH KHTN trong giờ hành chính kể từ ngày 10/6/2019 đến hết ngày 21/6/2019.

Phiếu đăng ký dự thi (học viên điền thông tin theo mẫu)

4.2/ Lệ phí dự thi: 500.000 đồng/học viên, học viên nộp lệ phí khi nộp đơn đăng ký thi.

5/ Dạng thức và nội dung bài thi (đính kèm)

6/ Thang điểm đánh giá

Học viên đạt yêu cầu chuẩn ngoại ngữ đầu ra môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói-Viết khi kết quả thi đạt tối thiểu 200/400 điểm.

7/ Công nhận kết quả

Kết quả thi đánh giá 2 kỹ năng Nói – Viết được công nhận hoặc bảo lưu tối đa 2 năm để học viên bổ sung chứng chỉ TOEIC (L-R) hoặc TOEFL ITP nhằm xét đạt chuẩn đầu ra môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo sau đại học theo qui định.

8/ Thông tin liên hệ: Phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM, Điện thoại: 028 38350097; email: ttpgiang@hcmus.edu.vn

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để báo cáo);

– Web trường

– Lưu:VT, SĐH.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh