ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số     69   /SĐH
TP.HCM, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc hoãn lịch thi kết thúc học phần 2 khóa 28/2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

Theo lịch học Nhóm học phần 2 của Khóa 2018 (từ ngày 01/4/2019 đến ngày 15/6/2019), do trong khoảng thời gian này, Trường đã có nhiều kỳ thi diễn ra vào cuối tuần, các lớp cao học phải nghỉ để đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi. Việc này đã làm trễ tiến độ học của các lớp cao học khóa 28/2018.  Để  đảm bảo đủ giờ cho giảng viên lên lớp, Trường thông báo thời gian học lý thuyết của nhóm học phần 2 sẽ được bù giờ đến hết  ngày 07/7/2019.

Thời gian thi kết thúc học phần sẽ được dời như sau: từ ngày 08/7/2019 đến ngày 20/7/2019

Vậy Trường thông báo cho các Anh(Chị) học viên được biết và theo dõi lịch thi tại https://sdh.hcmus.edu.vn/.

 

Nơi nhận:

– Web: hcmus.edu.vn

– Lưu VT; SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh