ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. VŨ THỊ BẠCH PHƯỢNG, chuyên ngành Hóa sinh học – 62420116, với đề tài “Đánh giá hoạt tính sinh học của rễ một số  cây thuộc họ Bông (Malvaceae) và nghiên cứu phương pháp nuôi cấy nguồn rễ có hoạt tính này buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 23/07/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM