ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TPHCM, ngày 21 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v nộp đề cương luận án và báo cáo tổng quan của NCS khóa năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

          Theo kế hoạch học tập của nghiên cứu sinh khóa năm 2018, Nhà trường đề nghị nghiên cứu sinh liên hệ Cán bộ phụ trách chuyên ngành để biết kế hoạch báo cáo tiểu luận tổng quan và nộp hồ sơ theo qui định như sau

I/ Lịch báo cáo:

Do Khoa, Bộ môn sắp xếp

II/ Thủ tục nộp hồ sơ báo cáo

1) Mỗi nghiên cứu sinh nộp 05 quyển báo cáo cho Cán bộ phụ trách chuyên ngành từ ngày 07/6/2019 – 14/6/2019. Sau thời hạn này Bộ môn sẽ không nhận bổ sung và các trường hợp nộp trễ hoặc không nộp xem như không hoàn thành tiến độ học tập và phải đăng ký xét duyệt chung với khóa năm 2019.

2) Nghiên cứu sinh tham khảo “Hưng dn thủ tục và gợi ý viết bài tiu lun tng quan và đ cương lun án tiến sĩ(đính kèm)

Các trường hợp nghiên cứu sinh cần thay đổi tên đề tài, nội dung nghiên cứu, điều chỉnh tập thể cán bộ hướng dẫn, … thì nộp đơn đăng ký trong thời gian này để Tiểu ban chuyên môn xét duyệt.

3) Nghiên cứu sinh báo cáo tại Tiểu ban chuyên môn trong khoảng thời gian từ ngày 02 – 12/7/2019  (Bộ môn xếp lịch cụ thể và thông báo cho NCS thực hiện)

4) Sau khi báo cáo Nghiên cứu sinh nộp 1 quyển hoàn chỉnh (có chữ ký xác nhận của CBHD và Trưởng tiểu ban) tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 15/7/2019 – 22/7/2019. Sau thời hạn này các Trường hợp không nộp bài sẽ bị hủy kết quả báo cáo.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh