ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. TRẦN ĐÔNG XUÂN, chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học – 62460106, với đề tài “Lý thuyết rủi ro và ứng dụng buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g30 ngày 19/06/2016, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM