THÔNG BÁO

V/v hủy môn học cao học trong nhóm học phần 2 khóa 28

Theo đề nghị của Bộ môn Di truyền, do vấn đề sức khỏe của giảng viên nên môn học “Miễn dịch phân tử” sẽ được hủy trong nhóm học phần 2. Bộ môn sẽ sắp xếp môn học tự chọn thay thế cho học viên trong học phần tiếp theo.

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo để học viên được biết.

 

                        HIỆU TRƯỞNG

                        KT TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                           (đã ký)

                             Nguyễn Xuân Vinh